Vođenje matičnih podataka i promjena ličnog statusa državljana Republike Slovenije u matičnom registru

Zbog zakonske obaveze vođenja ličnog statusa državljana Republike Slovenije, državljani koji žive u inostranstvu su dužni neposredno ili preko odgovarajućeg DKP Republike Slovenije ažurno obavještavati odgovarajuće organe u Republici Sloveniji o svim promjenama ličnog statusa, izvršenih u inostranstvu (npr: sklapanje braka, razvod braka, rođenje djeteta, smrt člana porodice...)

Upis podataka za promjene, koje su se državljanima Republike Slovenije dogodile u inostranstvu
Promjene, nastale u inostranstvu se u Republici Sloveniji upišu u matični registar na osnovu izvoda (javnog dokumenta) stranog organa. Izvod mora biti ovjeren i preveden na slovenački jezik, strane sudske odluke mora potvrditi i odgovarajući sud Republike Slovenije.

Lično ime
Državljani Republike Slovenije u mogu promijeniti lično ime samo u Republici Sloveniji i u skladu sa zakonom koji u Sloveniji uređuje to područje. Ako slovenački državljanin promijeni lično ime u državi čije državljanstvo ima pored slovenačkog, ta promjena se u Sloveniji ne priznaje i nije je moguće upisati u zvaničnu evidenciju, što znači da lični dokumenti izdani u Republici Sloveniji neće glasiti na novo lično ime.

U slučaju da državljanin Republike Slovenije promijeni prezime sklapanjem braka, mora biti iz izvoda stranog organa vidno novo prezime koje državljanin upotrebljava. Ako je prezime sastavljeno iz više od dvije riječi osoba mora dati izjavu o izboru prezimena za pravni promet. Na to prezime će mu, na lični zahtjev, biti izdani lični dokumenti u Republici Sloveniji.


Vođenje podataka o prebivalištu u Registru stalnog prebivališta

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Slovenije i drugi odgovarajući organi vode registar stalnog prebivalištva zbog omogućavanja pregleda nad stanjem i pomjeranjem stanovništva. Podaci za vođenje te evidencije se skupljaju neposredno od pojedinca na kog se podaci odnose ili iz već postojećih podataka i evidencija, koje na osnovu zakona vode odgovarajući organi.

Na osnovu Zakona o prijavi prebivališta, pojedinac je dužan prijaviti stalno prebivalište i promjenu adrese stanovanja, odjavu stalnog prebivališta ako se stalno odseli sa područa Republike Slovenije, prijavu privremenog odlaska sa teritorije Republike Slovenije koja traje duže od tri mjeseca. Osobe mlađe od 18 godina i osobe koje nisu poslovno sposobne, moraju prijaviti tj. odjaviti roditelji ili staratelji, odnosno osobe kod kojih maloljetnik stalno boravi.

Promjenu adrese stanovanja u inostranstvu slovenački državljani mogu prijaviti na diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Slovenije u inostranstvu ili na upravnoj enoti u domovini, na propisanom formularu, koji mogu naći na adresi http://e-uprava.gov.si/e-uprava/ ili kod ovlaštene osobe.

Dosljedno prijavljivanje promjene prebivališta je od velike važnosti za ažurno vođenje registra stalnog prebivališta u kom se vodi i evidencija glasačkog prava.

Na osnovu Zakona o evidenciji glasačkog prava se u evidenciju glasačkog prava upiše svaki državljanin Republike Slovenije, koji je napunio 18 godina starosti i kome nije bilo oduzeto glasačko pravo.


Državljanin Republike Slovenije koji nema stalnog prebivališta u Republici Sloveniji i još nije upisan u glasačku evidenciju, upisuje se po službenoj dužnosti od strane upravnog organa, ukoliko raspolaže podacima potrebnim za upis u evidenciju glasačkog prava. Ti podaci su: ime, prezime, datum rođenja, državljanstvo, podaci o posljednjem stalnom prebivalištvu državljanina ili jednog od roditelja u Republici Sloveniji.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Slovenije se zalaže da se za sve državljane Republike Slovenije koji nemaju stalno prebivalište u Sloveniji uspostavi ažurna evidencija glasačkog prava. Za to je potrebna potpuna adresa stalnog prebivališta, poštanski broj i adresa za ostvarivanje glasačkog prava, koja je zadnja stalna adresa državljana u Republici Slovenji. Ako državljanin nije imao stalne adrese, odrđuje zadnju adresu majke ili oca. Ako ni te adrese nema, slovenački državljanin sam izjavljuje u kojoj glasačkoj jedinici u Republici Sloveniji želi ostvarivati svoje glasačko pravo.

Interes Ministarstva unutrašnih poslova, Ministarstva spoljnih poslova i upravnih enota u Republici Sloveniji je da se uspostavi tačna i potpuna evidencija, te poziva sve slovenačke državljane da se što prije jave najbližem predstavništvu Republike Slovenije i da u skladu sa Zakonom o prijavi prebivališta jave promjene adrese stalnog prebivališta i podatke o adresi za ostvarivanje glasačkog prava.

 

(Obavještenje Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Slovenije slovenačkim državljanima u inostranstvu)