Dana 27.9.2020. godine održana je VIII redovna izborna skupština Udruženja Slovenaca RS „Triglav“ Banja Luka.

Poštujući epidemiološke mjere i pridržavajući se uputstava nadležnih organa, na skupštini se okupilo oko 50 članova koji su, nakon izbora radnog predsjedništva i predsjednika skupštine, imali priliku čuti Izvještaj o radu Udruženja Slovenaca Republike Srpske "Triglav" za period 2016-2019. godina, Finansijski izvještaj Udruženja Slovenaca Republike Srpske "Triglav" za period 2016-2019. godina i Izvještaj Nadzornog odbora Udruženja Slovenaca Republike Srpske "Triglav" za period 2016-2019. godina. Potrebno je napomenuti da su svi materijali za skupštinu unaprijed dostavljeni elektronskim putem.

Tokom izlaganja Izvještaja o radu koji je predstavila Ana Marjanović, pomenute su najvažnije aktivnosti, a naročito je istaknut rad dodatne nastave slovenačkog jezika i svih pratećih aktivnosti, zatim proslava 15. godišnjice rada hora „Davorin Jenko“, obilježavanje 20. godišnjice rada Udruženja i preseljenje u nove prostorije. Takođe, Finansijski izvještaj je predstavljen sa svim prihodima i rashodima po godinama dok je u Izvještaju o radu Nadzornog odbora, koji je predstavila Mira Dojčinović, navedeno da je Udruženje u izvještajnom periodu organizovalo 238 aktivnosti, da su sve aktivnosti uredno dokumentovane i svi finansijski izvještaji predati nadležnim institucijama na vrijeme. U pogledu rada svih odbora, Nadzorni odbor je naveo da su svi odbori ispunili svoje ciljeve, a posebno je istakao potrebu da se rad Odbora za humanitarne i socijalne poslove unaprijedi. Skupština je jednoglasno usvojila navedene izvještaje.

Nakon predstavljenih izvještaja, prešlo se na tačku dnevnog reda koja se odnosi na izbore predsjednika i potpredsjednika Udruženja, kao i članova Izvršnog odbora i Nadzornog odbora. 

Predsjednica skupštine je pročitala prijedlog imena na pomenute funkcije te je skupština isti jednoglasno usvojila. Saziv za period 2020-2022. godina je sljedeći: predsjednik Udruženja i ujedno član Izvršnog odobra - Marija Grbić, potpredsjednik Udruženja i ujedno član Izvršnog odbora - Žana  Pekić, članovi Izvršnog odbora - Anita Čemažar Marković, Dražena Bubonjić, Boris Katan, Mladen Lunić, Ana Marjanović, Nataša Kajmaković, Viktor Debeljak, Marija Petković i Slavko Rolih, a u Nadzorni odbor su izabrani: Mira Dojčinović (predsjednik), Zdenka Jelić (član) i Siniša Čenić (član).

Mladen Lunić je članove skupštine upoznao sa Programom rada za period 2020-2022. godina, pri čemu je posebno istakao činjenicu da će Udruženje lakše organizovati neke od svojih aktivnosti sada kada ima vlastite prostorije. Napomenuo je da je potrebno uključiti nove generacije djece u rad folklorne sekcije, ali i pokušati svojim aktivnostima privući veći broj članova kako bi isti što aktivnije bili uključeni u rad Udruženja.

U pogledu tačke dnevnog reda koja se odnosi na izmjenu Statuta Udruženja, predsjednica skupštine je članove upoznala sa potrebom izmjene člana koji se odnosi na adresu sjedišta Udruženja što su prisutni jednoglasno usvojili.

Nakon predstavljenih izvještaja i programa, prešlo se na diskusiju pod tačkom razno. Prisutni su imali nekoliko pitanja koja su se odnosila na stavke finansijskog izvještaja, proširenje aktivnosti kojima se Udruženje bavi, način rada hora s obzirom na neodgovarajuću prostoriju na novoj lokaciji. Članovi Izvršnog odbora su dali odgovore i pozvali sve prisutne da ukoliko imaju inicijative koje bi mogle doprinijeti boljem radu Udruženja, iste slobodno dostave uz prijedlog načina realizacije i nosilaca aktivnosti. 

Ana Marjanović