ŠTUDIJ V SLOVENIJI


Slovenci brez slovenskega državljanstva in tuji državljani iz držav nečlanic Evropske unije, ki so srednjo šolo končali v tujini se prijavijo na razpisana vpisna mesta za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (državljane držav nečlanic Evropske unije). Za Slovence brez slovenskega državljanstva in za tujce je za redni študij razpisanih do 5 % vpisnih mest glede na število prostih vpisnih mest za državljane Republike Slovenije in za državljane držav članic Evropske unije, za izredni študij pa največ 50 %.

Kandidati, ki so srednjo šolo končali v tujini, se lahko vpišejo v prvi letnik študija v Sloveniji, če izpolnjujejo naslednje pogoje:

• končana štiriletna srednja šola;
• opravljen postopek priznavanja tujih srednješolskih spričeval in pridobljena Odločba o priznanju tuje izobrazbe za namen nadaljevanja izobraževanja v univerzitetnih oziroma visokošolskih strokovnih študijskih programih;
• opravljen preizkus umetniške nadarjenosti oziroma psihofizičnih sposobnosti za vpis v tiste študijske programe, kjer je preizkus zahtevan s programom;
• znanje slovenskega jezika. Odvisno od študijskega programa, morajo kandidati imeti opravljen izpit iz slovenskega jezika in književnosti pred vpisom v drugi letnik oz. pred vpisom v drugi letnik.

Dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev:
• Overjena kopija zaključnega spričevala štiriletne srednje šole. To je lahko maturitetno spričevalo, spričevalo o poklicni maturi, zaključnem izpitu, srednješolska diploma, spričevalo o mednarodni maturi (International Baccalaureat - IB).
• Overjeni kopiji spričeval zadnjih dveh letnikov srednje šole, kjer je zapisan splošni učni uspeh posameznega letnika.
• Odločba o priznanju tuje izobrazbe za namen nadaljevanja izobraževanja oziroma odločba o nostrifikaciji. Postopek priznavanja izobraževanja tujih srednješolskih listin za nadaljevanje izobraževanja v Sloveniji opravlja pooblaščena oseba (več o tem v nadaljevanju).
• Identifikacijski dokument. Kot identifikacijski dokument velja overjena kopija rojstnega lista, potnega lista, osebne izkaznice ali potrdila o državljanstvu.
• potrdilo o opravljenem izpitu iz slovenskega jezika na srednji ravni, če se prijavljajo na študijski program, ki takšno potrdilo zahteva. Kandidatom, ki so končali osnovno ali srednjo šolo v Sloveniji oziroma dvojezično srednjo šolo, izpita iz slovenskega jezika ni treba opravljati.

Vsa tuja spričevala, razen dvojezičnih, morajo biti sodno prevedena v slovenski jezik. Kandidati naj ne pošiljajo izvirnikov spričeval, ampak overjene kopije dokumentov.

Kandidati, ki so srednjo šolo v tujini že končali in že imajo odločbo o priznanju tuje izobrazbe oziroma odločbo o nostrifikaciji, morajo poslati vsa potrebna dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev skupaj s prijavo do 8. marca (če se prijavljajo na študijske programe, kjer so zahtevani preizkusi nadarjenosti in psihofizičnih sposobnosti) oziroma najkasneje do 15. avgusta za vse druge študijske programe.
Kandidati, ki bodo srednjo šolo v tujini končali v tekočem šolskem letu, morajo spričevala in vse potrebne dokumente poslati najkasneje do 1. septembra tekočega leta.
Vsem kandidatom z veljavno prijavo bo izdan pisni sklep o rezultatu izbirnega postopka najkasneje do 15. septembra in poslan na sporočeni naslov za obveščanje.POSTOPEK PRIZNAVANJA IZOBRAŽEVANJA ZA NAMEN NADALJEVANJA IZOBRAŽEVANJA


V postopku priznavanja za namen nadaljevanja izobraževanja, se imetniku tuje listine (spričevala, diplome) z odločbo prizna pravica do nadaljevanja izobraževanja v Republiki Sloveniji. Začne se na zahtevo imetnika tuje listine, ki jo vloži na predpisanem obrazcu pri šoli oziroma drugi vzgojno-izobraževalni organizaciji ali visokošolskem zavodu (organ priznavanja) v RS, kjer želi izobraževanje nadaljevati. Na podlagi izdane odločbe se imetnika tuje listine vpiše oziroma vključi v izobraževalni program.
Vsakdo, ki ima tujo srednješolsko listino in želi nadaljevati izobraževanje v 1. letniku dodiplomskega študijskega programa v Republiki Sloveniji, si mora pridobiti odločbo o priznanju pravice do nadaljevanja izobraževanja v univerzitetnih oziroma visokošolskih strokovnih študijskih programih v Republiki Sloveniji, v kolikor je še nima oziroma si v Sloveniji do 21. 1. 2005 ni pridobil odločbe o nostrifikaciji po prejšnjih predpisih o priznavanju izobraževanja.
Postopek priznavanja tujega srednješolskega spričevala je posebni ugotovitveni postopek, kjer se na podlagi predloženih dokazil in pravic, pridobljenih v državi izvora listine, odloča o pravici vpisa v 1. letnik dodiplomskih študijskih programov v Republiki Sloveniji. Hkrati se določi, kako se tuja šolska listina v primeru omejitve vpisa v želene študijske programe obravnava v nadaljnjem prijavno-sprejemnem postopku za vpis v prvi začetni letnik.
Obravnava se lahko kot matura, zaključni izpit pred 1. 6. 1995, poklicna matura, zaključni izpit po 1. 6. 1995 v skladu z veljavnimi predpisi v Republiki Sloveniji.
Postopek priznavanja se vodi na podlagi Zakona o priznavanju in vrednotenju izobraževanja (Ur. l. RS, št. 73/04) ob upoštevanju mednarodnih in nacionalnih predpisov ter večstranskih in dvostranskih sporazumov, ki jih je ratificirala Republika Slovenija na področju priznavanja izobraževanja.
Postopek priznavanja se začne na zahtevo kandidatov, ki jo vložijo na predpisanem obrazcu Vlogo za priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja (v nadaljevanju obrazec N).
Kandidati predložijo poleg obrazca N še naslednje dokumente:
• listino o izobraževanju, za katero vlagatelj želi, da se prizna, v izvirniku (original) oziroma njen dvojnik (duplikat) ali drug dokument, ki v skladu z zakoni države, ki je listino izdala, nadomesti izvirno listino,
• fotokopijo listine o izobraževanju iz prejšnje alineje,
• overjen slovenski prevod listine o izobraževanju iz prve alineje,
• letna spričevala, indeks ali druga dokazila o vsebini in trajanju izobraževanja,
• kratek, kronološki opis celotnega izobraževanja, ki ga pripravi vlagatelj.


Postopek traja največ dva meseca od dneva, ko je vloga popolna. Če se pojavi predhodno vprašanje, se postopek prekine do rešitve tega vprašanja. V času prekinitve postopka rok za izdajo odločbe ne teče.
Za več informacij o priznavanju in predpisih s tega področja:

MINISTRSTVO ZA VISOKO ŠOLSTVO, ZNANOST IN TEHNOLOGIJO
Oddelek za priznavanje izobraževanja
Kotnikova 38 
SI-1000 Ljubljana

Telefon: +386 (0)1 478-46-00
Telefon (Oddelek za priznavanje izobraževanja): : +386 (0)1 478-47 45
Telefaks: +386 (0)1 478-47-19
Elektronska pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. 
Spletni naslov: http://www.mvzt.gov.siŠOLNINE

Slovenci brez slovenskega državljanstva in tujci plačujejo šolnino za redni študij.
 Šolnino plačajo praviloma v celoti ob vpisu na fakulteto za eno študijsko leto.

Šolnine za redni dodiplomski študij ne plačajo:
• državljani držav članic Evropske unije;
• tuji državljani s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki so sami oziroma
so starši/skrbniki davčni zavezanci Republike Slovenije;
• Slovenci brez slovenskega državljanstva, ki pridobijo štipendijo Vlade
Republike Slovenije ali ministrstev;
• drugi tujci, ki pridobijo štipendijo Vlade Republike Slovenije ali ministrstev;
• državljani Republike Hrvaške na podlagi meddržavnega sporazuma;
• tuji študenti, ki jim je fakulteta na podlagi individualne prošnje odobrila
oprostitev plačevanja oziroma znižanja šolnine.

 


ŠTIPENDIJE

O dodelitvi štipendij za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu, odloča Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, ki bo bo vsako leto objavljal razpis za dodelitev štipendij.
Štipendije za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu so namenjene Slovencem s stalnim prebivališčem zunaj Republike Slovenije za dodiplomski študij na javno veljavni (akreditirani) izobraževalni ustanovi in javno veljavnem (akreditiranem) izobraževalnem programu v Republiki Sloveniji za čas celotnega študija.

Prijavitelj – novi kandidat mora za dodelitev štipendije izpolnjevati naslednje pogoje:
1) imeti mora katerega od naslednjih statusov:
    - Slovenec s stalnim prebivališčem zunaj Republike Slovenije, ki ima državljanstvo Republike Slovenije;
   - Slovenec s stalnim prebivališčem zunaj Republike Slovenije, ki ima status Slovenca brez državljanstva Republike Slovenije;
   - Slovenec zunaj Republike Slovenije brez državljanstva in brez statusa
2) hkrati ne prejema katere od štipendij iz zakona, ki ureja štipendiranje
3) ne prejema štipendije ali drugih prejemkov za izobraževanje po drugih predpisih
4) ni v delovnem razmerju oziroma ne opravlja samostojne registrirane dejavnosti v Republiki Sloveniji
5) ni vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje
6) ob prvem vpisu na dodiplomski študij ni starejši od 26 let
7) je v študijskem letu 2008/2009 vpisan na javno veljavni (akreditirani) dodiplomski študij na javno veljavni (akreditirani) izobraževalni instituciji v Republike Sloveniji in bo na omenjenem študiju pridobil javno veljavno diplomo
8) bo ves čas študija vpisan kot redni študent

Prijave novih kandidatov se ocenjujejo na podlagi dveh meril, in sicer študijskega uspeha oziroma povprečne ocene in aktivnega sodelovanja v slovenskih društvih, organizacijah oziroma institucijah v tujini.

Več informacij o štipendijah za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu za dodiplomski študij v Republiki Sloveniji lahko dobite na naslednjem naslovu:

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije
Vilharjeva 27
1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 434-10-80
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Spletna stran: www.sklad-kadri.si


(http://www.vpis.uni-lj.si/)
(http://www.slovenci.si/)